વૃદ્ધ પેન્શન યોજના

Vrudh Pension Yojana Gujarat Apply Online |વૃદ્ધ પેન્શન યોજના document | નિરાધાર વૃદ્ધ પેન્શન યોજના |દિવ્યાંગ પેન્શન યોજના । વુર્ધ્ધ સહાય યોજના । વૃદ્ધ સહાય યોજના 2023 વૃદ્ધ પેન્શન યોજના ફોર્મ 2023: નિરાધાર વૃદ્ધ પેન્શન યોજના ગુજરાત ના સામાજીક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ દ્વારા નિરાધાર વુધ્ધો અને નિરાધાર દિવ્યાંગોના નિભાવ માટે નાણાકીય સહાય ચુકવતી યોજના … Read more

RRC ER Apprentice Recruitment 2023, New Notification Out for 3115 Big Vacancies

RRC ER Apprentice Recruitment 2023, New Notification Out for 3115 Big Vacancies RRC ER Apprentice Recruitment 2023 : Railway Recruitment Cell (RRC), Eastern Railway (ER), Kolkata has released the latest notification for the recruitment of 3115 Apprentices in the various divisions and Workshops under the Eastern Railway (ER). The Eastern Railway Apprentice Vacancy 2023 Notification … Read more

Free Silai Machine Yojana Gujarat 2023 | ફ્રી સિલાઈ મશીન યોજના 2023, અહીં અરજી કરો

Free Silai Machine Yojana Gujarat 2023 | ફ્રી સિલાઈ મશીન યોજના 2023, અહીં અરજી કરો Free Silai Machine Yojana Gujarat 2023 ગુજરાત સરકારે હાલ હલમાં ગુજરાત માં બસતી દરિદ્ર અને અવસરપરસ્ત સમુદાયમાં વસતી મહિલાઓને 100% સબ્સિડી સાથે સિલાઈ મશીનો આપતી કરવા માટે ‘ગુજરાત ફ્રી સિલાઈ મશીન યોજના’ નામની યોજના શરૂ કરી છે. આ યોજના તહેવારમાં, … Read more

RMC Field Worker Recruitment 2023

RMC Field Worker Recruitment 2023 RMC Recruitment 2023Board Rajkot Municipal Corporation (RMC)Advt No. RMC/2023/147Post Name Field WorkerTotal Vacancy 27Job Location RajkotApplication Mode OnlineLast Date to Apply 26 October 2023Official Website rmc.gov.in Important Dates EventDateNotification Date 12 October 2023Apply Start From 12 October 2023Last Date to Apply 26 October 2023Exam Date Notify Later Vacancy Details Post NameVacancyField … Read more

AFMS Recruitment: Recruitment for 650 posts of Medical Officer in AFMS, Pay Scale upto 85000

AFMS Recruitment: Recruitment for 650 posts of Medical Officer in AFMS, Pay Scale upto 85000 AFMS Recruitment 2023: AFMS Recruitment 2023: Medical Officer Recruitment: AFMS recruitment advertisement has been released for the candidates looking for jobs. This is a golden opportunity for qualified candidates in this recruitment. In which candidates can apply online till 05 … Read more

GMC Recruitment 2023

GMC Recruitment 2023 Board Gandhinagar Municipal CorporationAdvt No. 1/202324 to 5/202324Post Name Various PostsTotal Vacancy 73Job Location GujaratApplication Mode OnlineLast Date to Apply 05 November 2023Official Website gandhinagarmunicipal.com Important Dates EventDateNotification Date 20 October 2023Apply Start From 21 October 2023Last Date to Apply 05 Navember 2023Exam Date Notify Later Vacancy Details Post NameVacancy હેલ્થ ઓફિશર 4FHW … Read more

Digital Gujarat Scholarship 2023-24: Registration, Login, Eligibility, Status Check

Creating Opportunities for Dreams and Potential Scholarship for Digital Gujarat 2023–24 Gujarat’s Future Leaders’ Development Digital Gujarat Scholarship 2023-24: The Government of Gujarat is providing online facility to apply for various scholarships in Gujarat States for session 2023-24. There is a separate scholarship portal which is known as a Digital Gujarat scholarship portal where you … Read more

Gyan Sahayak Primary School Selection Process 2023

Gyan Sahayak Primary School Selection Process 2023 Gyan Sahayak Primary School Selection : Gyan Sahayak has been notified for school selection after Provisional Merit List-2 under Primary Recruitment. Candidates who are in the merit list will have to fill the Gyan Sahayak School option on the official website. Here we will tell you complete detailed information about … Read more